Privacy Statement

Privacy policy Internoord Reizen

In deze privacy wordt op een transparante manier informatie gegeven over hoe Internoord Reizen omgaat met persoonsgegevens.

Internoord doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaat daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Internoord Reizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wetten omtrent regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat Internoord Reizen:
- de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy.
- verwerking van persoonsgegevens beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.
- vraagt om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
- passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en hier zorgvuldig afspraken over gemaakt zijn.
- op de hoogte is van de rechten omtrent persoonsgegevens.

Internoord Reizen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen zijn, kunnen deze gesteld worden via de contactgegevens in de laatste paragraaf van dit document.

Inhoudsopgave
1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten
2. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees.
3. Verwerking van persoonsgegevens van prospectcontacten en/of geïnteresseerden
4. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
5. Verstrekking aan derden
6. Bewaartermijn
7. Beveiliging
8. Rechten omtrent persoonsgegevens
9. Google Analytics
10. Klachten
11. Vragen

1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten
1.1 Persoonsgegevens van klanten worden door Internoord Reizen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

a. Het verzorgen van reizen en/of reis gerelateerde diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het verzorgen van entreetickets, excursies, etc)
b. Het verzorgen van bijzondere reis gerelateerde diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het aanvragen van visa, reisverzekeringen, hulp bij calamiteiten etc)
c. Communicatie over het verzorgen 1.1 a of 1.1 b.
d. Administratieve doeleinden

1.2 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
a. De verstrekking ervan en/of
b. De reserveringsbevestiging

1.3 Voor de doelstellingen kan Internoord Reizen de volgende gegevens nodig hebben:
a. Officiële namen 1.1a , 1.1b , 1.1c en 1.1d
b. Geslacht 1.1a , 1.1b , 1.1c en 1.1d
c. Geboortedatum 1.1a , 1.1b en 1.1d
d. Bedrijfsnaam , indien van toepassing 1.1c en 1.1d
e. Adres 1.1c en 1.1d
f. Telefoonnummer (s) 1.1a, 1.1b en 1.1d
g. E-mailadres 1.1b en 1.1c
h. Thuisblijver naam en telefoonnummer (s) 1.1a en 1.1c
i. Type reisdocument 1.1a en 1.1b
j. Geldigheidsdatum reisdocument 1.1a en 1.1b
k. Geboorteplaats 1.1b
l. Nationaliteit 1.1b
m. Reisdocumentnummer 1.1b
n. Uitgifteplaats reisdocument 1.1b
o. Burgerservicenummer 1.1b
p. (foto) kopie reisdocument 1.1b
q. Reisgeschiedenis 1.1b
r. Diëten of reisbeperkende gezondheidsomstandigheden 1.1a
s. Kenteken voertuig 1.1b
t. Reisvoorkeur (en) 1.1a en 1.1b
u. Deelnamenummer loyaliteitsprogramma(’s) 1.1a
v. Creditcard gegevens 1.1a , 1.1b en 1.1d
w. Polisnummer reis en/of annuleringsverzekering (en) 1.1b
x. Overige voor de reservering noodzakelijke gegevens 1.1a en 1.1b

1.4 De persoonsgegevens worden door Internoord Reizen veilig opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
a. Indien men nadrukkelijke opdracht heeft gegeven voor het uitvoeren 1.1a en/of 1.1b
b. Gedurende de periode dat men klant is of totdat men verwijdering wenst, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

2. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

2.1 Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Internoord Reizen verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en)
a. Het informeren van de geadresseerde door middel van aanbiedingen en nieuwsberichten met betrekking tot onze bedrijfsvoering, onze producten en onze diensten.

2.2 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
a. Een formulier waarop u aangeeft dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen
b. Mondelinge aanmelding

2.3 Voor de doelstelling(en) kan Internoord Reizen de volgende persoonsgegevens nodig hebben:
a. Naam
b. Postcode
c. Huisnummer
d. E-mailadres

2.4 De persoonsgegevens worden door Internoord Reizen veilig opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
a. Gedurende de periode dat men aangemeld is

3. Verwerking van persoonsgegevens van prospectcontacten en/of geïnteresseerden

3.1 Persoonsgegevens van prospectcontacten en/of geïnteresseerden worden door Internoord Reizen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
a. Het informeren van de geadresseerde door middel van aanbiedingen en nieuwsberichten met betrekking tot onze bedrijfsvoering, onze producten en onze diensten en/of gerichte contacten.
b. Het verzorgen van reizen, optie reserveringen of reis gerelateerde diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het verzorgen entreetickets, excursies, etc)
c. Communicatie over het verzorgen van 3.1b.
d. Administratieve doeleinden

3.2 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
a. De verstrekking ervan
b. De mondelinge toestemming
c. Afgifte van het visitekaartje
d. Via koppeling met sociale media

3.3 Voor de doelstelling(en) kan Internoord Reizen de volgende persoonsgegevens nodig hebben:

a. Naam 3.1a, 3.1c en 3.1d.
b. Officiële namen 3.1b.
c. Geslacht 3.1a , 3.1b , 3.1c en 3.1d.
d. Geboortedatum 3.1b en 3.1d.
e. Bedrijfsnaam, indien van toepassing 3.1a , 3.1b 3.1d.
f. Adres 3.1b , 3.1c en 3.1d.
g. Telefoonnummer(s) 3.1a , 3.1b , 3.1c en 3.1d.
h. E-mail adres 3.1a en 3.1c.
i. Thuisblijver naam en tel nummer 3.1b.
j. Diëten of reis beperkende gezond- heids omstandigheden 3.1b.

3.4 De persoonsgegevens worden door Internoord Reizen veilig opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
a. Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospectcontact en/of geïnteresseerde.
b. Indien men nadrukkelijke opdracht heeft gegeven voor het uitvoeren van 3.1b.
c. Gedurende de periode dat men een optie reservering heeft.
d. Tot het moment dat men verwijdering wenst, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

4. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

4.1 Persoonsgegevens van medewerkers worden door Internoord Reizen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
a. Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst
b. Marktprofilering

4.2 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
a. De arbeidsovereenkomst en evt. bijlage
b. De mondelinge toestemming
c. De verstrekking ervan

4.3 Voor de doelstelling(en) kan Internoord Reizen de volgende persoonsgegevens nodig hebben:
a. Naam 4.1b.
b. Officiële naam 4.1a.
c. Geboortedatum 4.1a.
d. Telefoonnummer 4.1a.
e. E-mailadres 4.1a.
f. Salarisgegevens 4.1a.
g. Kopie ID 4.1a.
h. BSN-nummer 4.1a.
i. Bankgegevens 4.1a.
j. Kopie relevante diploma’s 4.1a.
k. Foto medewerker 4.1b.
l. Overige gegevens voor Arbo-dienst en UWV 4.1a.

4.4 De persoonsgegevens worden door Internoord Reizen veilig opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)
a. Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de personeelsadministratie voor 2 jaar en in de financiële administratie voor 7 jaar.

5. Verstrekking aan derden
De gegevens die aan Internoord Reizen verstrekt zijn zullen uitsluitend aan derde partijen verstrekt worden indien dit absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden

5.1 Zo maakt Internoord Reizen gebruik van een derde partij voor:
a. Het verzorgen van reizen of reis gerelateerde diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het verzorgen van entreetickets, excursies etc)
b. Het verzorgen van bijzondere reis gerelateerde diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het aanvragen van visa, reisverzekeringen, hulp bij calamiteiten etc.)
c. Communicatie over het verzorgen van 1.1a, 1.1b of 3.1b.
d. Administratieve doeleinden
e. Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
f. Het verzorgen van optie reserveringen of reis gerelateerde diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het verzorgen van entreetickets, excursies, etc)
g. Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

5.2 Internoord Reizen zal nooit persoonsgegevens aan partijen verstrekken waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij men dit nadrukkelijk verzoekt ten behoeve van het verzorgen van reizen of (bijzondere) reis gerelateerde diensten.
Met de officiële verwerkers van persoonsgegevens waarmee Internoord Reizen een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten, zijn de noodzakelijke afspraken gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens optimaal te waarborgen. Daarnaast zal Internoord Reizen de verstrekte gegevens alleen aan een derde partij verstrekken als dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is, maar niet beperkt tot, dat justitie, met een gerechtelijk bevel, gegevens opeist in het kader van een onderzoek. In een dergelijk geval dient Internoord Reizen medewerking te verlenen en is dan verplicht deze gegevens af te geven of te laten inzien.

6. Bewaartermijn
Internoord Reizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan in deze privacy policy is vastgelegd voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

7. Beveiliging
Internoord Reizen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Internoord Reizen heeft de volgende maatregelen genomen:
a. Alle personen die namens Internoord Reizen kennis kunnen nemen van persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
b. Internoord Reizen gebruikt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen.
c. Internoord Reizen zorgt voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
d. Internoord Reizen maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
e. Internoord Reizen test en evalueert de maatregelen regelmatig.
f. De medewerkers van Internoord Reizen worden blijvend geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8. Rechten omtrent persoonsgegevens
Een persoon heeft te allen tijde recht op inzage van de persoonlijke gegevens die Internoord Reizen heeft opgeslagen indien de persoon kan aantonen de eigenaar van de gegevens te zijn of daartoe gemachtigd is. Ook kan men, indien men geen klant is, Internoord Reizen of een van haar verwerkers vragen om rectificatie of verwijdering van de gegevens en kan er bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van de gegevens (of een deel hiervan) indien men kan aantonen de eigenaar van de gegevens te zijn of daartoe gemachtigd is. Internoord Reizen is verplicht om legitimatie en/of machtiging te vragen voordat zij gehoor geeft aan voornoemde verzoeken.

9. Google Analytics-cookies
Onze website maakt gebruik van tracking cookies van Google Analytics o.a. om bezoekersstatistieken bij te houden. Internoord reizen gebruikt deze statistieken om haar website continu te verbeteren en u van relevante informatie te kunnen voorzien.


Internoord reizen gebruikt Google Analytics op haar website om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen (het aantal bezoekers op onze site), verkeersbronnen (waar komen de bezoekers van onze site vandaan) en paginaweergaves (hoe vaak en hoe lang wordt een pagina op onze site door bezoekers bezocht). Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Internoord reizen. Internoord reizen heeft daarom een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Internoord reizen krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. Internoord reizen heeft daartoe namelijk geen toestemming aan Google gegeven. Internoord reizen maakt ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Wilt u geen Google Analytics-cookies accepteren, dan kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert (zie hieronder).

Cookies accepteren of weigeren
U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. U dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen.

Mocht u nog vragen hebben over de Privacy Policy van Internoord reizen, dan verzoeken wij u vriendelijk een e-mail sturen naar: info@internoord.nl. Wij helpen u graag.

10. Klachten
Mochten er klachten zijn over de verwerking van de persoonsgegevens, dan vraagt Internoord Reizen hen gelijk contact op te nemen. Na melding heeft men het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit is de toezicht houdende autoriteit op het gebied van privacy bescherming)

11. Vragen
Als er naar aanleiding van deze privacy policy nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met Internoord Reizen.

Internoord Reizen
Oosterstraat 21
9711 NN Groningen
050-3180844
info@internoord.nl

De 7 zekerheden van Internoord Reizen:
  • ANVR en SGR lid
  • De beste prijs-kwaliteit
  • Altijd online bereikbaar
  • Niet meer wachten: werken op afspraak
  • Alleen reis-experts aan het werk
  • In nood gevallen 24/7 bereikbaar
  • Service met een Smile
Internoord Reizen
Oosterstraat 21
9711 NN Groningen
050-318 08 44
info@internoord.nl

Ma t/m Vr: 09:30 - 17:30
Za: 10:00 - 16:00
KVK: 02044954
BTW: NL819916663B01
Neem contact met ons op
Verzekerd op vakantie
Privacy statement ANVR Logo SGR Logo